Cambi-processen ger flexibel slambehandling

0

Courtesy of Cambi Group AS

Den i Norge utvecklade Cambi-processen ger möjligheter att tillfredsställa morgondagens krav på flexibel slambehandling. Mängden slam minskar. Energiförbrukningen är lägre än vid konventionell rötning, och det bildas mera gas. Det hygieniserade slammet går att sprida på åkermark eller kan förbrännas direkt. Allt enligt Sören Gotthardsson hos Purac.

Kraven på slammet ökar och slambehandlingssystemen blir mer komplexa. Slammet ska återföras till jordbruket enligt kretsloppstänkandet samtidigt som tungmetallhalter och organiska restprodukter ska reduceras. Krav på hygienisering av slammet kan bli aktuell även i Sverige. Biogasproduktionen från slammet ska maximeras och möjligheter till näringsåtervinning, speciellt fosfor, måste beaktas.

Jordbruksanvändning prioriteras i dag men osäkerheten är stor om hur varaktig och pålitlig den här lösningen är. Alternativa hanteringssätt bör vara möjliga. Till det kommer höga deponeringsavgifter och motstånd mot förbränning. Kraven kan vara svårförenliga och motsägelsefulla.

Den i Norge utvecklade Cambi-processen för termisk hydrolys ger dock stora möjligheter att tillfredsställa morgondagens krav på flexibla slambehandlingssystem.

Customer comments

No comments were found for Cambi-processen ger flexibel slambehandling. Be the first to comment!