Conspec Controls Limited

P2781-1 Universal Interface Data Sheet (PDF 138 KB)

CCCCRRRREEEEAAAATTTTIIIINNNNGGGG SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMSSSS IIIINNNNTTTTEEEERRRRGGGGRRRRAAAATTTTIIIIOOOONNNN SSSSOOOOLLLLUUUUTTTTIIIIOOOONNNNSSSS UNIFACE SYSTEM Series Over 32 Years of Proven Experience and Performance The UNIFACE allows the end user to incorporate the benefits of the Conspec Data Acquisition System to interface ...