PS Hard- & Software GmbH

PIPEX Video Data System Solutions Brochure (PDF format - 242 KB)

0,0 02:04:46 HA Haltungsanfang0,0 02:06:46 SF Schmutzfänger fehlt0,5 02:07:46 PA Rohranfang 45,7 02:11:28 LL-- Längsverschiebung 1 cm69,7 02:15:28 F--O Fehlanschluß, Scheitel69,7 02:16:28 RL-R Längsriß im rechten Kämpfer, Rißbreite 1,60 cm, Anfang72,1 02:18:28 RL-R Längsriß im ...